Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Oostweb

 

1. Definities

1.1 Oostweb: Oostweb, WM-Hosting of enig andere handelsnaam vastgelegd in dossier Kamer van Koophandel nummer 08088624.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Oostweb een overeenkomst sluit tothet leveren van diensten.

1.3 Website/ Webdesign: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitaledocumenten, afbeeldingen, scripts en databases.

1.4 Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerdedienst of voorziening kan wordenaangeduid, bestaande uit een unieke, door de klant –binnen dedaarvoor gegeven technische mogelijkheden –gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor eenland, gebied, bedrijfstak of soort, of andere uniek soort domeinextensie, gescheiden door een punt.

2. Toepasbaarheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, waaronder (maar niet beperkt tot) advieswerk, (audiovisuele)media-activiteiten, programmeerwerk, webdesign, domeinregistratie, installatie en webhosting door Oostweb.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Oostweb verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk isafgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht ofovereenkomst van of met Oostweb.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Oostweb zijn geheel vrijblijvend.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de klant Oostweb heeft bereikt: deze acceptatie brengt met zich mede dat de klant bekend is en zich verenigd heeft met deze algemene voorwaarden en -voor zover nodig -afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Oostweb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oostweb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Oostweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Oostweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Oostweb is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzijdeze onjuistheid of onvolledigheid voor Oostweb kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website of de oplevering van de webhosting wordt zo spoedig mogelijk gestart naschriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten van de webdesign worden door Oostweb op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Oostweb, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Oostweb is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Oostweb van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Oostweb vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijketoestemming van Oostweb niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Oostweb verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Oostweb, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Oostweb hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van hetgenoemde eigendom is Oostweb gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijkevergoeding in rekening te brengen.

7.3 Oostweb behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamhedentoegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijkeinformatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Oostweb bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten enleveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Oostweb op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Oostweb of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaarwordt gedurende de relatie met Oostweb.

8.2 Oostweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn vancopyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Oostweb slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Oostweb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronderbegrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet ofwinst.

9. Verplichtingen van Oostweb

9.1 Zijdens Oostweb bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ten dienste staandetechnische middelen. Zijdens Oostweb is sprake van een inspanningsverbintenis.

9.2 Oostweb draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Oostweb systemen, waarbij zij zichtot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Oostweb kan niet garanderen dat de telefoonaansluitingen en/of andere verbindingen met Oostweb en/of het internet optimaalgebruik en toegang bieden, in het bijzonder wanneer Oostweb van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (overige telecommunicatieleveranciers).Werkzaamheden, bij voorbeeld het onderhoud van server(s) en bijkomende aansluitingen kan doorderden worden verzorgd, zonder melding vooraf aan de klant. Oostweb beroept zich voor deze werkzaamheden –uitgevoerd door Oostweb zelf of door derden -op overmacht en kan derhalve voorschade nimmer aansprakelijk worden gesteld. De klant verklaart Oostweb nimmer verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server(s) en/of verlies van data of derving vaninkomsten door technische of andere storingen. Veroorzaakte vervolgschade –direct of indirectveroorzaakt –is nimmer verrekenbaar.

9.3 In geval van andersoortige overmacht kan de klant Oostweb nimmer op haar verplichtingenaanspreken. Hiermee wordt bedoeld overmacht indien er onder meer sprake is dat Oostweb wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting,overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storingen in de levering van energie. Indien doorovermacht Oostweb langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beidepartijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zij het met vergoeding van de inmiddels door Oostweb gemaakte kosten voor de klant.

10. Verplichtingen van de klant

10.1 De klant beschadigt de systemen van Oostweb niet en start geen processen/programma’s opde servers / computers van Oostweb waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dezeschade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers tijdelijk of permanent zoudenkunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Schade aan Oostweb of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan opde desbetreffende klant langs juridische weg worden verhaald.

10.3 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare (rechts)orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (het moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), het onderhouden van Warez sites, illegale MP3 sites/files en/of andere sites met illegale software, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met intellectueel eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie in brede zin des woords, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen, en het zonder toestemming binnendringen van andere computersystemen op internet (hacken) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid zijn nadrukkelijk verboden.

10.4 Oostweb behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot en het gebruik van de Oostweb systemen buiten gebruik te stellen wanneer de klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en/of zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval verplicht de factuur volledig en op eerste verzoek te voldoen. Alle diensten die Oostweb aan de klant verleent mag/mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en niet in strijd zijn met het Nederlands of internationaal recht.

10.5 Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant zoals eerder omschreven dit rechtvaardigt heeft Oostweb het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling de aansluitingen te beëindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.

10.6 Oostweb is niet aansprakelijk voor enige claims en/of schade aan derden, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door de hierboven vermelde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart Oostweb tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Klant verplicht zich Oostweb direct op de hoogte te stellen als klant claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindiging van de overeenkomst.

10.7 Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of ander uit de overeenkomst voortvloeiend rechtaan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Oostweb hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.8 De klant is het niet toegestaan hem door Oostweb ter beschikking gestelde software te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De klant mag aan de software, alsmede aan door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen toebrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van Oostweb. Om misbruik van, en licentieproblemen met aangekochte software te voorkomen, vindt de overdracht van de originele software alleen indien daadwerkelijk noodzakelijk en slechts plaats nadat de betaling van de eindfactuur aantoonbaar door de klant heeft plaatsgevonden.

10.9 Een gebruikersnaam is strikt persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Oostweb gebruik te laten maken.

10.10 Klant verplicht zich te houden aan de internationale wetten en verdragen aangaande intellectueel eigendom en/of Copyright. Klant zal niets op een Oostweb server plaatsen waarvan hij niet zeker is dat de klant het intellectueel eigendom en/of Copyright bezit. Op auteursrechtelijke gegevens is de bescherming van toepassing zoals is vermeld in de Auteurswet 1912 en toekomstige aanvullingen hierop.

11. Reclame

11.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Oostweb. Indien de reclame gegrond is zal Oostweb deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Oostweb binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

11.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Prijzen

12.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

12.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Oostweb naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

13. Betaling

13.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Oostweb en is d eopdrachtgever verplicht om het werk van Oostweb volgens afspraak te honoreren.

13.2 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Oostweb een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Oostweb overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

13.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Oostweb een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 10,00, wordt inrekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)incassotarief.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 Oostweb bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Oostweb.

14.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.4 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

15.1 Oostweb zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Oostweb.

15.2 Wanneer Oostweb bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Oostweb is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Oostweb zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

15.4 Oostweb is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Oostweb zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.